fbpx

Privacy Policy

INLEIDING

In deze Privacy Policy licht ik toe wat het beleid van RoadtoRemote is rond verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Om jou toegang te geven tot mijn Diensten en Producten, is het nodig om bepaalde gegevens te verzamelen en verwerken. Ik hecht echter veel belang aan jouw privacy en zal deze dan ook steeds met uiterste zorg behandelen, conform de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze Privacy Policy is van toepassing op de website en alle relaties tussen RoadtoRemote en (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Deze Privacy Policy is van toepassing op de websites van RoadtoRemote. De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is BV RoadtoRemote met maatschappelijke zetel te Antwerpen en ondernemingsnummer 0758372823.

Voor verdere vragen over de verzameling en verwerking van jouw gegevens kan je steeds contact opnemen via team@roadtoremote.be

VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS

RoadtoRemote verzamelt en verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden en nakomen van overeenkomsten. Afhankelijk van de aangekochte Diensten/Producten en de wijze waarop door de klant contact wordt opgenomen met RoadtoRemote, worden verschillende persoonsgegevens verwerkt.

Gegevens worden verwerkt in de uitvoering van de overeenkomst, direct marketing, het verzenden van nieuwsartikelen, het beantwoorden van vragen gesteld via het contactformulier of per e-mail. Op de volgende pagina vind je een overzicht van de gegevens die verwerkt worden, het doel hiervan, welke juridische grondslag gebruikt wordt en hoe lang de gegevens bewaard worden. De oplijsting is niet limitatief.

Contactgegevens
Verwerkte gegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele bedrijfsnaam en ondernemingsnummer, social media account,… Deze gegevens worden verzameld en verwerkt om vragen te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om je op de hoogte te houden inzake evenementen of nieuwsartikelen en de uitvoering van onze overeenkomst wanneer een dienst/product bij RoadtoRemote wordt aangekocht. Gegevens kunnen ook verwerkt worden voor het leveren van bestellingen, het plaatsen van recensies over mijn diensten/producten uit commercieel belang. De gegevens worden tot 12 maanden bewaard, tenzij de klant eerder een verzoek tot verwijdering aanvraagt of de wet anders verlangt. De gegevens verzameld voor direct marketing doeleinden worden bewaard tot wanneer de klant zich uitschrijft op de nieuwsbrief, wat op elk moment mogelijk is.

Facturatie & Financiële administratie
Verwerkte gegevens: naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo. Deze gegevens worden verzameld om de betaling van de klant aan RoadtoRemote te verwerken. Deze gegevens worden volgens de wettelijke verplischtingen tot 7 jaar bijgehouden.

Technische informatie
Verwerkte gegevens: IP adres, foutmeldingen,… Deze gegevens worden verzameld om de website verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om deze naar de toekomst toe te kunnen verbeteren. Deze gegevens worden tot 12 maanden verzameld, tenzij de klant eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt. Gelet op de gegevens die hier worden verzameld, is er geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de klant of gebruiker.

De klant heeft ten allen tijde het recht om zijn of haar toestemming voor het verzamelen en/of verwerken van gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens voorafgaand de intrekking, op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

DIRECT MARKETING

Zoals eerder aangehaald worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van direct marketing doeleinden. Ook hier kan de klant ten allen tijde zijn of haar toestemming intrekken door een mail met dit verzoek te verzenden, of door zichzelf te verwijderen uit de lijst onderaan de nieuwsbrieven.

BESCHERMING VAN GEGEVENS

RoadtoRemote neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking.

GEGEVENS NAAR DERDEN

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder toestemming van de klant, tenzij eventuele wettelijke verplichtingen of noodzakelijkheden voor de bedrijfsvoering.

Zo worden in het kader van dat laatste de persoonsgegevens gedeeld met volgende partijen, waaronder de verwerkers van RoadtoRemote:

 • Hosting van de website: one.com
 • Serverbeheerder: WordPress
 • E-mail marketingsysteem: Convertkit
 • Online opleidingssysteem: Learndash
 • Betaaldiensten: Mollie
 • Andere derden: Zoom (meetings)

RECHTEN VAN DE KLANT

Als betrokkene heeft de klant verschillende rechten met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens. Indien de klant beroep wil doen op deze rechten, dient hij of zij te contacteren via team@roadtoremote.be

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht van aanpassing of rectificatie;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
 • Recht op beperking van verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid

 

De uitoefening van deze rechten is kosteloos, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dat laatste geval kan door RoadtoRemote een redelijke vergoeding aangerekend worden in het licht van gemaakte administratieve kosten.

De klant heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit.

EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Antwerpen. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de klant en RoadtoRemote wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.

Laatste update: januari 2021